فرم ارزیابی

مشخصات متقاضی

نام و نام خانوادگی
نام خانوادگی
نام
وضعیت تاهل
مجرد
متاهل
کشور مقصد و روش مهاجرت
تمایل دارید به چه روشهایی اقدام به اخذ اقامت یا مهاجرت نمایید؟
وضعیت مالی
ارزش اموال منقول شما چقدر است؟
ارزش اموال غیر منقول و حساب های بانکی شما چقدر است؟
میانگین درآمد ماهانه شما چقدر است؟
آیا در 5 سال گذشته شاغل بوده اید؟
بله
خیر
سوابق تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی شما چیست؟
اگر مقاله منتشر شده دارید نام مقاله را بیان نمایید؟
سوابق سفر
در 5 سال گذشته به کدام کشور ها سفر کرده اید؟
آیا تاکنون مصاحبه ناموفق، ریجکتی یا ریفیوزی از سفارتی داشته اید؟
بله
خیر
آیا اقامت کشور دیگری را دارید؟
بله
خیر
آیا تابعیت کشور دیگری را دارید؟
بله
خیر
افتخارات بین المللی
آیا افتخارات بین المللی و سوابق ویژه ای دارید؟ توضیح دهید
آیا مدرک بین المللی زبان خارجی دارید؟
بله
خیر
شماره تلفن همراه
لطفا شماره موبایل فعالتان را وارد نمایید شماره شما برای چک کردن فرم ارزیابی نیاز می باشد.
ایمیل / پست الکترونیک
لطفا ایمیل فعالتان را وارد نمایید