دریافت مشاوره
اخذ اقامت تضمینی

این برنامه توسط ایرلند در سال 2012 به منظور تحریک سرمایه گذاری پُر سود در ایرلند و گرفتن اقامت ایرلند و برخورداری از مزایای آن با موفقیت ثبت شده است. 

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت