20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا

ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﻮد را در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه‌اﻧﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد، طبق یک برنامه مناسب، در یکی از موسسات آموزش عالی واجد شرایط کانادایی، ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ آن، آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻫﺎ اﺟﺎزه ﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ‌دﻫﺪ.

برنامه مجوز کار پس از فارغ التحصیلی

در راﺳﺘﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎﻧﺎدا (IRCC) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ مجوز ﮐﺎری ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ مجوز ﮐﺎری ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ آزاد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ در ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، بدون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ در زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ از اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎﻧﺎدا دریافت کنند، به همین دلیل مهم است که از این فرصت به خوبی استفاده کنند.

معیارهای واجد شرایط بودن

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﺠﻮز ﮐﺎر ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 • ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه در ﮐﺎﻧﺎدا در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 8 ماه و در یکی از موسسات معتبر لیست (DLI) باشد. (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرك، دﯾﭙﻠﻢ ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮد)
 • در ﻃﻮل ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه در کانادا دانشجوی تمام وقت باشد و به عنوان بخشی از درخواست مجوز کار بعد از فارق التحصیلی درج شود. (ﺑﺮای ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد)
 • دریافت رونوشت و یک نامه رسمی از DLI معتبر که این موضوع را تایید کند که درخواست کننده ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را دارد. (روﻧﻮﺷﺖ و ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ در درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ آورده ﺷﻮد)

معیار فارق التحصیل بودن

فارغ التحصیل شده از:

 • یک موسسه دولتی تحصیلات تکمیلی، مثل
 • یک کالج
 • یک دانشگاه
 • GEGEP (در کبک)
 • ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ (در کبک) ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﮐﺒﮏ عمل می‌کند.
 • یک دبیرستان یا مدرسه تحصیلات تکمیلی خصوصی (در کبک) که برای کسب مهارت برنامه هایی با طول 900 ساعت یا بیشتر ارائه می‌دهد و نتیجه را در قالب دیپلم تحصیلات فنی و حرفه‌ای (diplôme d’études professionnelles) یا دیپلم تحصیلات فنی و حرفه ای تخصصی (attestation de spécialisation professionnelle ) صادر می‌کند.
 • ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪارك را ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ (به عنوان مثال، مدرک فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا) اﻣﺎ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرك ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ

 ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای درﮐﺒﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﭙﻠﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی مضاعف تعیین شده توسط IRCC را هم داشته باشند.

مهلت ارائه درخواست: 180 روز

در سال 2019، دولت کانادا زمان ارائه درخواست برای مجوز کار بعد از فارق التحصیلی را از 90 روز به 180 روز (شش ماه) بعد از گرفتن رونوشت و نامه رسمی از DLI معتبر مبنی بر تایید این موضوع که شرایط تکمیل تحصیلات فراهم شده است افزایش داد. در زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ اﺟﺎزه ﺗﺤﺼﯿﻞ دارد ﯾﺎ ﺑﺪون ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اخذ مجوز تحصیل با استفاده از بند 188 (1) (a) و (b) از مقررات محافظت از مهاجران و پناهندگان برای تحصیل در کانادا مجاز شناخته شده است.

مدارک تایید کننده مورد نیاز

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪارک ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، دو ﻣﺪرک ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎمه تحصیلی و رونوشت رسمی توسط DLI آنهاست.

متقاضی فاقد شرایط لازم

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ:
 • ﻗﺒﻼ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • از سازمان امور جهانی کانادا (GAC) کمک هزینه دریافت کرده باشد.
 • در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﺰه دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ GAC تامین می‌شود، شرکت کرده باشد.
 • از ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎدا-ﺷﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 • در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﺎﻧﺎدا-ﭼﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 • در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻠﻮﺷﯿﭗ اﯾﺎﻻت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺮات ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه دور ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎﻧﺎدا را ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

موارد خاص

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش از راه دور ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺪه را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻮاردی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺠﻮز ﮐﺎر ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0