50% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

تبدیل نمره ایران به سیستم آمریکا

در این تبدیل نمیتوانیم مستقیما نمره ی معدل را تبدیل کنیم ، بلکه باید نمره ی هر یک از دروس به صورت تکی تبدیل شوند و سپس یک معدل جدید گرفته شود.

تبدیل نمره ایران به سیستم آموزشی آمریکا

در این تبدیل نمیتوانیم مستقیما نمره ی معدل را تبدیل کنیم ، بلکه باید نمره ی هر یک از دروس به صورت تکی تبدیل شوند و سپس یک معدل جدید گرفته شود. یعنی برای هر درس نمره جدید بدست آمده را در تعداد واحد هایش ضرب کنید.
 
محدوده نمرات :
 
A = 16-20
 
B = 14-15.99
 
C = 12-13.99
 
D = 10-11.99
 
ضرایب :
 
A = 4
 
B = 3
 
C = 2
 
D = 1

برای نمونه

درس مدار1 در مهندسی برق سه واحد دارد و دانشجویی از این درس نمره ی 15 را گرفته است طبق بازه ی نمرات ، 15 در محدوده ی B قرار میگیرد و B ضریب 3 دارد ، پس : 3 واحد درسی * ضریب 3 از B میشه 9 پس نمره ی این درس در تبدیل سیستم میشه 9. به همین ترتیب همه نمرات را تبدیل کرده و با هم جمع بندی کنید و تقسیم بر تعداد کل واحدها کرده تا معدل کل شما بدست آید.
 
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0