50% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

قانون اساسی و قوانین قابل تعویض

مدیریت داخلی یک شرکت ممکن است توسط، مقررات قانون شرکت‌ها در سال ۲۰۰۱ که برای شرکت یا قانون اساسی یا ترکیبی از هر دو که  به عنوان قوانین قابل تعویض شناخته می‌شوند، اعمال شود.

قانون اساسي

قانون اساسی قراردادی است بین:

  • شرکت و هر عضو
  • شرکت و هر مدیر
  • شرکت و دبیر شرکت
  • یک عضو و هر یک از اعضای دیگر

یک شرکت می تواند قبل یا بعد از ثبت نام قانون اساسی را اتخاذ کند

اگر قبل از ثبت نام تصویب شود، هر عضو باید (کتبی) با شرایط قانون اساسی موافقت کند. اگر قانون اساسی پس از ثبت نام به تصویب برسد، شرکت باید تصویب قطعنامه ویژه برای تصویب قانون اساسی را ارائه کند.

یک شرکت میتواند قانون اساسی خود را تغییر یا لغو کنند

یک شرکت می تواند با تصویب قطعنامه ویژه، قانون اساسی خود را تغییر یا کلا لغو کند. قطعنامه ویژه حداقل به 28 روز برای شرکتهای دارای فهرست عمومی و 21 روز اخطار برای سایر انواع شرکت نیاز دارد. برای تصویب این قطعنامه، حداقل 75٪ آراء ارائه شده باید موافق باشند.

برخی از شرکت های غیر انتفاعی برای امتیازات مالیاتی باید بندهای خاصی در قانون اساسی خود داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر به اداره مالیات استرالیا (ATO) باید مراجعه شود.

کدام شرکت ها به قانون اساسی احتیاج دارند؟

شرکت های زیر باید تحت قانون اساسی اداره شوند از جمله:

  • شرکت های عمومی بدون مسئولیت
  • "شرکت های خصوصی" که می خواهند هزینه بررسی سالانه کاهش یابد

یک شرکت اختصاصی (یعنی یک شرکت با اهداف ویژه) باید دارای قانون اساسی باشد.

یک شرکت باید نسخه ای از قانون اساسی را به هر عضوی که درخواست کند ظرف مدت هفت روز ارائه کند. اگر هزینه ای پرداخت شود ، قانون اساسی باید ظرف هفت روز از پرداخت آن تهیه شود.

قوانین قابل تعویض

قوانین قابل تعویض در قانون شرکتها و مجموعه اصلی قوانین برای مدیریت شرکت شما است. اگر شرکتی نمی خواهد قانون اساسی داشته باشد، می تواند به جای آن از قوانین قابل تعویض استفاده کند.

قوانین قابل تعویض در مورد یک شرکت اختصاصی صدق نمی کند اگر فقط یک نفر تنها مدیر و همچنین تنها سهامدار باشد.

قوانین قابل تعویض جزئیات قوانین مندرج در قانون شرکتها و تغییر در بخش های یک شرکت را درج می کند. محتوای هر یک از این بخش ها به عنوان قانون قابل تعویض کاربرد دارد.

اگر شرکتی بخواهد یک قانون قابل تعویض را تغییر دهد یا حذف کند، باید یک قانون اساسی داشته باشد که تغییرات را تشریح کند.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0