سیستم ملی شغلی کانادا (NOC)

سیستم ملی شغلی کانادا (NOC) برای طبقه بندی مشاغل استفاده می شود. سیستم ملی شغلی کانادا بر اساس شرایط زیر شغل ها را دسته بندی می کند:
 • وظایف کاری
 • کاری که شخص انجام میدهد

امتیاز بندی سیستم ملی شغلی کانادا (NOC)

سطح مهارت 0 (صفر): شغل مدیریت، مانند:
 • مدیران رستوران
 • مدیران معدن
 • مدیران شرکت

سطح مهارت A: مشاغل حرفه ای که معمولا یک مدرک از یک دانشگاه می خواهند، مانند:

 • پزشکان
 • دندانپزشکان
 • معماران
 • مهندسان
سطح مهارت B: مشاغل فنی و حرفه ای های ماهر که معمولا نیاز به یک دیپلم کالج یا آموزش به عنوان شاگرد، مانند:
 • آشپزها
 • لوله کش
 • کارکنان برق
سطح مهارت C: شغل های متوسط که معمولا برای دوره های دبیرستان و یا آموزش خاص شغلی هستند، مانند:
 • قصابی صنعتی
 • راننده های کامیون
 • سرویس های غذایی و نوشیدنی
سطح مهارت D: مشاغل کاری که معمولا به آموزش در زمینه کار نیاز دارند، مانند:
 • فروشنده میوه
 • کارکنان خدماتی
 • کارگران میدان نفتی

شرایط سیستم ملی شغلی کانادا (NOC)

دولت کانادا برای تصمیم گیری سطح مهارت یا نوع تجربه کاری مطابق با واجد شرایط بودن، از برنامه سیستم شغلی ملی استفاده می کند. دولت سطح مهارت های 0، A، B را کارهای ماهر در نظر می گیرد. اگر می خواهید به کانادا از طریق اکسپرس اینتری مهاجرت کنید، باید از نوع سطح 0، A، B باشید. اگر می خواهید کار در کانادا از طریق تخصص داشته باشید، باید شرایط سطح مهارت 0، A، B، C را داشته باشید.
 
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0