بستگان

بخش قانون

توضیحات

نماد ویزا

201(b)

همسر شهروند ایالات متحده

IR-1

201(b)

فرزند شهروند ایالات متحده

IR-2

201(b)

بی سرپرستی که توسط شهروندان ایالات متحده در خارج به فرزند خواندگی پذیرفته شده

IR-3

201(b)

بی سرپرستی که توسط شهروندان ایالات متحده در آمریکا به فرزند خواندگی پذیرفته خواهد شد

IR-4

201(b)

والدین شهروندان ایالات متحده که حداقل 21 سال سن دارند

IR-5

 

مهاجران ویژه

بخش قانون

توضیحات

نماد ویزا

101(a)(27)(A)

ساکن در حال بازگشت

SB-1

101(a)(27)(B)

افراد خاصی که تابعیت ایالات متحده را با ازدواج از دست داده اند

SC-1

101(a)(27)(B)

برخی افراد که با خدمت در نیروهای مسلح خارجی تابعیت ایالات متحده را از دست داده اند

SC-2

 

مهاجران تحت حمایت خانواده: اولویت اول

بخش قانون

توضیحات

نماد ویزا

203(a)(1)

فرزند مجرد شهروند ایالات متحده

F11

203(d)

فرزند F11

F12

203(a)(1)

فرزند مجرد شهروند ایالات متحده که خودش درخواست کرده است

B11

203(a)(1)

فرزند B11

B12

 

مهاجران تحت حمایت خانواده: اولویت دوم (مشروط به محدودیت های کشور)

بخش قانون

توضیحات

نماد ویزا

203(a)(2)(A)

همسر مقیم دائم قانونی

F21

203(a)(2)(A)

فرزند مقیم دائم قانونی

F22

203(a)(2)(A)

فرزند F21 یا F22

F23

203(a)(2)(B)

فرزند مجرد مقیم دائم

F24

203(a)(2)(B)

فرزند F24

F25

203(a)(2)(A)

همسر مقیم دائم قانونی (مشروط)

C21

203(a)(2)(A)

فرزند مقیم بیگانه (مشروط)

C22

203(d)

فرزند C21 یا C22 (مشروط)

C23

203(a)(2)(B)

فرزند مجرد مقیم دائم(مشروط)

C24

203(d)

فرزند C25(مشروط)

C25

204(a)(1)(B)(ii)

همسر مقیم دائم که خودش درخواست کرده

B21

204(a)(1)(B)(iii)

فرزند مقیم دائم که خودش درخواست کرده

B22

203(d)

فرزند B21 یا B22

B23

204(a)(1)(B)(iii)

فرزند مقیم دائم که خودش درخواست کرده

B24

203(d)

فرزند B24

B25

 

مهاجران تحت حمایت خانواده: اولویت دوم (معاف از محدودیت های کشور)

بخش قانون

توضیحات

نماد ویزا

202(a)(4)(A)

همسر مقیم دائم قانونی

FX1

202(a)(4)(A)

فرزند مقیم دائم قانونی

FX2

202(a)(4)(A)

فرزند FX1 یا FX2

FX3

202(a)(4)(A)

همسر مقیم دائم قانونی (مشروط)

CX1

202(a)(4)(A)

فرزند مقیم دائم قانونی (مشروط)

CX2

202(a)(4)(A)

فرزند CX1 یا CX2 (مشروط)

CX3

204(a)(1)(B)(ii)

همسر مقیم دائم که خودش درخواست کرده

BX1

204(a)(1)(B)(iii)

فرزند مقیم دائم که خودش درخواست کرده

BX2

204(a)(1)(B)(ii)

فرزند BX1 یا BX2

BX3

 

مهاجران تحت حمایت خانواده: اولویت سوم

بخش قانون

توضیحات

نماد ویزا

203(a)(3)

فرزند متاهل شهروند ایالات متحده

F31

203(a)(3)

همسر F31

F32

203(a)(3)

فرزند F31

F33

203(a)(3)

فرزند متاهل شهروند ایالات متحده (مشروط)

C31

203(d)

همسر C31 (مشروط)

C32

INA 203(d)

فرزند C31 (مشروط)

C33

204(a)(1)(A)(iv)

فرزند متاهل شهروند ایالات متحده که خودش درخواست کرده

B31

INA 203(d)

همسر B31

B32

203(d)

فرزند B31

B33

 

مهاجران تحت حمایت خانواده: اولویت چهارم

بخش قانون

توضیحات

نماد ویزا

203(a)(3)

فرزند شهروند ایالات متحده که حداقل 21 سال سن دارند

F41

203(a)(3)

همسر F41

F42

203(a)(3)

فرزند F41

F43

 

مهاجران مبتنی بر استخدام: اولویت اول (کارگران دارای اولویت)

بخش قانون

توضیحات

نماد ویزا

203(b)(1)(A)

فرد دارای توانایی خارق العاده در علوم، هنر، تحصیلات، تجارت یا قهرمانی ورزشی

E11

203(b)(1)(B)

استاد برجسته یا محقق

E12

203(b)(1)(C)

مدیر اجرایی یا مدیر چند ملیتی

E13

203(d)

همسر E11 ، E12 یا E13

E14

203(d)

فرزند E11 ، E12 یا E13

E15

 

مهاجران مبتنی بر استخدام: اولویت دوم (حرفه ای های دارای مدارک عالی یا افراد دارای توانایی استثنایی)

بخش قانون

توضیحات

نماد ویزا

203(b)(1)(A)

فرد حرفه ای دارای مدارک عالی یا افراد دارای توانایی استثنایی در علوم، هنر یا تجارت

E21

203(b)(1)(B)

همسر  E21

E22

203(b)(1)(C)

فرزند E21

E23

 

مهاجران مبتنی بر استخدام: اولویت سوم (کارگران ماهر، حرفه ای ها و کارگران دیگر)

بخش قانون

توضیحات

نماد ویزا

203(b)(3)(A)(i)

کارگر ماهر

E31

203(b)(3)(A)(ii)

فرد حرفه ای با مدرک مهندسی

E32

203(d)

همسر E31 یا E32

E34

203(d)

فرزند E31 یا E32

E35

203(b)(3)(A)(iii)

کارگران دیگر (زیردسته عددی محدود)

EW3

203(d)

همسر EW3

EW4

203(b)(3)(A)(iii)

فرزند EW3

EW5

مهاجران مبتنی بر استخدام: اولویت چهارم (برخی مهاجران خاص)

بخش قانون

توضیحات

نماد ویزا

101(a)(27)(M)

برخی مجریان بین المللی

BC1

101(a)(27)(M)

همسر همراه BC1

BC2

101(a)(27)(M)

فرزند همراه BC1

BC3

101(a)(27)(C)(ii)(I)

وزیر مذهب

SD1

101(a)(27)(C)(ii)(I)

همسر SD1

SD2

101(a)(27)(C)(ii)(I)

فرزند SD1

SD3

101(a)(27)(D)

برخی از کارمندان یا کارمندان سابق دولت ایالات متحده در خارج از کشور

SE1

101(a)(27)(D)

همسر SE1

SE2

101(a)(27)(D)

فرزند SE1

SE3

101(a)(27)(E)

کارمندان خاص شرکت کانال پاناما (Panama Canal Company) یا دولت منطقه کانال (Canal Zone Government)

SF1

101(a)(27)(E)

همسر یا فرزند SF1

SF2

101(a)(27)(F)

برخی کارمندان خاص سابق دولت ایالات متحده در منطقه کانال پاناما

SG1

101(a)(27)(F)

همسر یا فرزند SG1

SG2

101(a)(27)(G)

برخی کارمندان خاص سابق دولت ایالات متحده در منطقه کانال پاناما در آپریل 2019

SH1

101(a)(27)(G)

همسر یا فرزند SH1

SH2

101(a)(27)(H)

برخی فارغ التحصیلان پزشکی خارجی

SJ1

101(a)(27)(H)

همسر یا فرزند SJ1

SJ2

101(a)(27)(I)(iii)

برخی از کارمندان بازنشسته سازمان بین المللی

SK1

101(a)(27)(I)(iv)

همسر SK1

SK2

101(a)(27)(I)(i)

برخی از فرزندان مجرد یک کارمند سازمان بین المللی

SK3

101(a)(27)(I)(ii)

برخی از همسران بازمانده از یک کارمند متوفی سازمان بین المللی

SK4

101(a)(27)(J)

تابع دادگاه کودکان

SL1

101(a)(27)(L)

برخی از افراد غیرنظامی بازنشسته ناتو

SN1

101(a)(27)(L)

همسر SN1

SN2

101(a)(27)(L)

برخی از فرزندان یا دختران مجرد کارمندان غیر نظامی ناتو

SN3

101(a)(27)(L)

برخی از همسران بازمانده از کارمندان غیر نظامی ناتو

SN4

101(a)(27)(C)(ii)(II)

برخی مبلغان مذهبی (زیردسته محدودیت عددی)

SR1

101(a)(27)(C)(ii)(II)

همسر SR1

SR2

101(a)(27)(C)(ii)(II)

فرزند SR1

SR3

 

مهاجران مبتنی بر استخدام: اولویت پنجم (ایجاد اشتغال-سرمایه گذاران - وضعیت مشروط)

بخش قانون

توضیحات

نماد ویزا

203(b)(5)(A)

ایجاد اشتغال در خارج از مناطق هدفمند

C51

203(b)(5)(A)

همسر C51

C52

203(b)(5)(A)

فرزند C51

C53

203(b)(5)(A)

ایجاد اشتغال در منطقه با بیکاری بالا یا روستایی هدف (زیر دسته عددی معین)

T51

203(b)(5)(B)

همسر T51

T52

203(b)(5)(B)

فرزند T51

T53

203(b)(5)

برنامه آزمایشی سرمایه گذار، غیر از مناطق هدف

R51

203(b)(5)

همسر R51

R52

203(d)

فرزند R51

R53

203(b)(5)

برنامه آزمایشی سرمایه گذار، مناطق هدف

I51

203(b)(5)

همسر I51

I52

203(b)(5)

فرزند I51

I53

 

دسته های عددی محدود دیگر

بخش قانون

توضیحات

نماد ویزا

203(c)

برندگان لاتاری

DV1

203(d) & 203(c)

همسر برنده لاتاری

DV2

203(d) & 203(c)

فرزند برنده لاتاری

DV3


اگر تمایل دارید درباره مهاجرت به آمریکا اطلاعات کسب کنید، پیشنهاد میکنیم مقاله روش های مهاجرت به آمریکا را مطالعه فرمایید.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 3